Menu

Regulamin

1.    Opłatę za kurs prosimy opłacić:
•    gotówką lub kartą w placówce BEAUTY LUX ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa oraz
•    przelewem na rachunek firmy podając imię i nazwisko, nazwę i datę rozpoczęcia kursu,

BEAUTY LUX Sp. z o.o. ,
ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
81 1750 0012 0000 0000 3521 8278

2.   W celu rezerwacji miejsca na liście zapisów, firma BEAUTY LUX pobiera zadatek. Zadatek nie jest zwrotny. Pozostałą opłatę za szkolenie należy wnieść najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.

3.   W celu wprowadzenia zapisu na listę uczestników szkolenia jednodniowego, firma BEAUTY LUX pobiera pełną opłatę za szkolenie. W przypadku gdy klient nie dokona opłaty  w ustalonym terminie zostaje usunięty z listy uczestników szkolenia.

4.  Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest podpisać listę obecności i uzyskać wpis do indeksu potwierdzający zrealizowane zajęcia.

5.  Warunkiem  przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest zrealizowanie 85% kursu.

6.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie wg. wymaganej skali ocen egzaminu teoretycznego (ocena dobre lub wyższa jest oceną zaliczającą).

7.  Dopuszczalna nieobecność na kursie wynosi 15%. Przekroczenie dopuszczalnej nieobecności na kursie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu a kursant otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Kursant może ubiegać się o odrobieni niezrealizowanych zajęć na podstawie złożenia podania o kontynuacji szkolenia i wniesienia dodatkowej opłaty.

8.  W celu zadbania o komfort nauki  w czasie trwania zajęć wykładowych by ułatwić wykładowcy prowadzenie zajęć i nie zakłócać nauki innym słuchaczom, telefon komórkowy musi być wyciszony. Rozmowy telefoniczne należy prowadzić poza obszarem sali wykładowej a konwersację pomiędzy kursantami należy prowadzić szeptem. Dodatkowo zalecane jest stosowanie wygodnego obuwia na zmianę, najlepiej na płaskiej, gumowej podeszwie.  Przerwy w nauce ustalone są wg. szkolnego harmonogramu, który jest ogólnodostępny w każdej z sal wykładowych.

9.  Wspólnie dbamy o miłą i sympatyczną atmosferę na kursie, kulturę słownictwa oraz z należytym szacunkiem odnosimy się do wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia.

10. Kursant dba o powierzone mu produkty i sprzęt na zajęciach.

11. Po zakończonych zajęciach kursant zobowiązany jest do posprzątania swojego miejsca pracy.

12. Jeżeli kursant nie zaliczy egzaminu teoretycznego, to drugie podejście jest  płatne 50zł.

13. Jeżeli kursant nie zaliczy egzaminu praktycznego, to drugie podejście jest płatne 100zł.

14. Maksymalny czas realizacji kursu wraz z egzaminem nie może przekroczyć 4 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia.  Po upływie tego czasu kursant jest skreślany z listy słuchaczy. Ponowny wpis na listę słuchaczy może nastąpić na podstawie złożenia pisemnego oświadczenia o przywróceniu na listę uczestników szkolenia i wniesieniu opłaty dodatkowej wg. cennika kursów.

15.Duplikaty dokumentów: Certyfikaty komplet j.polski i angielski – 20zł, zaświadczenie według wzoru MEN – 50zł

16.Szkoła Beauty Lux pomaga w organizacji modeli ale ich nie gwarantuje.

Beauty Lux, Warszawa 07-02-2017